Warning: include(../_topmenu.php): failed to open stream: No such file or directory in /code/services/index.php on line 66

Warning: include(): Failed opening '../_topmenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /code/services/index.php on line 66
Services & Solutions
SpeedLive CDN
 

Warning: include(../_button.php): failed to open stream: No such file or directory in /code/services/index.php on line 90

Warning: include(): Failed opening '../_button.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /code/services/index.php on line 90
Cost saving, Capacity, Connectivity

SpeedLive CDN คือระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ของเครื่องเซิฟเวอร์ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลก มากว่า 200 PoPs ทั่วโลก และในประเทศไทยเรามีจำนวนเซิฟเวอร์ถึง 3 PoPs และเซิฟเวอร์เหล่านี้จะเชื่อมต่อกันผ่าน อินเตอร์เน็ต โดยทำหน้าที่ ในการส่งข้อมูล ให้ไปถึงผู้รับปลายทางให้เร็วที่สุด รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเข้าถึงข้อมูล เหล่านั้น (Availability) ได้ตลอดเวลา

ข้อมูล หรือ Content บนอินเทอร์เน็ตที่ส่งผ่าน CDN ได้นั้น มีหลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพ ไฟล์เอกสาร ซอฟต์แวร์ และไฟล์มัลติมีเดียประเภทต่างๆ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกคัดลอกและเก็บ (Caching) ไว้บนเครื่องเซิฟเวอร์ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลก เมื่อมีการร้องขอข้อมูลจากไคลเอ็น เซิฟเวอร์ที่อยู่ใกล้ที่สุด จะเป็นคนตอบรับคำร้องขอเหล่านั้น แทนเครื่องเซิฟเวอร์ต้นทางที่อยู่ไกลออกไป ซึ่งสามารถลดระยะเวลาในการส่งข้อมูลให้เร็วขึ้นกว่าเดิม โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่า 50%

ใครควรใช้ CDN ?

  • Media & Technology
  • E-Commerce
  • E-News
  • Hotel, Airline

ถ้าหากคุณมีปัญหาเหล่านี้ เช่น :

  1. ความเร็วในการโหลด website ช้า
  2. ต้องการจัดการ Content ที่มีขนาดใหญ่และความเร็วสูง
  3. จำนวนผูัใช้งานเครือข่ายมีจำนวนมาก ทำให้ประสิทธิภาพของ Internet ที่มีค่อนข้างต่ำ
  4. ไม่มีการควบคุมการเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน

SpeedLive CDN ช่วยคุณได้

CDN ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ เจ้าของ Content และแอพพลิเคชัน รวมไปถึงผู้ให้บริการเครือข่ายหรือ ISP

 

• ผู้ใช้บริการเว็บไซต์

CDN ช่วยให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชัน สามารถโหลดข้อมูลมาแสดงผล และทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ ได้รวดเร็วกว่าการไม่ใช้ CDN

• เจ้าของ Content, เว็บไซต์ E-commerce, ผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ และผู้ให้บริการระบบคลาวด์

สามารถใช้ CDN สำหรับนำเสนอประสบการณ์การใช้บริการอันแสนยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา และการการันตีความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น ป้องกันการโจมตีแบบ DDoS เป็นต้น เหล่านี้ก่อให้เกิด Brand Loyalty อันแข็งแกร่งในระยะยาว

• ISP

ด้วยอัตราการใช้งาน Online Streaming และ Video on Demand ที่เติบโตสูงขึ้น CDN เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับชมให้เหมาะสมต่ออุปกรณ์หลากหลายประเภท เช่น โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต รวมไปถึง ช่วยลดปริมาณทราฟฟิคที่เกิดขึ้น บนระบบเครือข่ายและเซิฟเวอร์หลัก โดยการกระจาย Content ไปเก็บไว้ยังระบบ CDN นอกจากนี้ ISP ยังสามารถนำ CDN ไปจัดทำเป็นโซลูชันร่วมเพื่อนำเสนอขายต่อองค์กรขนาดใหญ่และเจ้าของ Content ได้

ภาพรวม Service

 

Warning: include(../_sitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /code/services/index.php on line 122

Warning: include(): Failed opening '../_sitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /code/services/index.php on line 122