Thai CAC
   TH
Services & Solutions
INET Guard Protection
 
ปกป้องระบบสำคัญขององค์กร
ให้ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์

INET-Guard Protection ระบบรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ที่ช่วยในการป้องกันภัยคุกคาม และช่วยปิดทุกช่องโหว่ จากการโจมตีจากแฮกเกอร์ โดยระบบจะไม่ส่งผลกระทบกับการทำงาน (Downtime) ของเซิร์ฟเวอร์ พร้อมทั้งสามารถจำกัด ระดับสิทธิ์ตามความเหมาะสม ไม่ให้เซิร์ฟเวอร์ขององค์กรตกเป็นเหยื่อการโจรกรรมข้อมูล เพื่อตอบสนองนโยบายการรักษา ความปลอดภัยขององค์กร

ความปลอดภัย

 • Network Protection - Server Host Firewall ป้องกันระบบเครือข่ายด้วยการควบคุมการแพร่ กระจายข้อมูลจากทั้งภายใน และภายนอก
 • System and Application - Exploit Prevention & System Controls ป้องกันผู้บุกรุกจากภายนอก

การดูแล

 • System and Application - File, Configuration and Registry Monitoring ป้องกันการเปลี่ยนแปลงไฟล์และส่วนที่มีความสำคัญ ต่อระบบ

การตรวจสอบ

 • System and Application - Event and Text Log Monitoring ตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติ และข้อมูลที่ต้องสงสัย

การตอบสนอง

 • Block Changes from unauthorized users/apps ป้องกันการเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทั้งผู้ใช้ หรือโปรแกรมต่างๆ
 • Run actions in response to events สามารถตรวจสอบทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เหนือชั้นด้วย

 • Policies based
  ควบคุมด้วยนโยบายความปลอดภัย
 • Memory Control
  ปิดช่องโหว่การโจมตีจาก Buffer Overflow
 • User Privilege control
  ควมคุมการทำงานด้วยการให้ระดับสิทธิ์ของผู้ใช้้
 • File, system and admin lock down
  ปลอดภัยด้วยระบบ Control Application
 • Out-of-the-box policies based
  ปลอดภัยง่ายๆ ด้วยนโยบายความปลอดภัยบน vSphere
 • File Integrity monitoring
  เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลแบบ real-time
 • Operation System Support
  รองรับระบบ VM Ware, Linux, Windows
 
©2018 Internet Thailand Public Company Limited