Warning: include(../_topmenu.php): failed to open stream: No such file or directory in /code/services/index.php on line 66

Warning: include(): Failed opening '../_topmenu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /code/services/index.php on line 66
Services & Solutions
INET Load Balance
 

Warning: include(../_button.php): failed to open stream: No such file or directory in /code/services/index.php on line 90

Warning: include(): Failed opening '../_button.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /code/services/index.php on line 90
ที่สุดของความง่ายในการจัดการระบบ
พร้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

Load Balance คือระบบปฎิบัติการ Software as a service ที่ช่วยในการกระจายงานหรือจัดการข้อเรียกร้องต่างๆ ที่ต้องทำมากกว่า 2 เครื่อง เปรียบเสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยช่วยจัดลำดับงาน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาของเรื่อง Link Down โดยการกระจายงานไปยังอีกที่หนึ่งพร้อมทำแบ็คอัพถึงกันได้อย่างอิสระ

ทำเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องง่าย เพียงแค่มี Load Balance ที่ช่วยในด้าน

  • รองรับการทำงานของ User จำนวนมาก
  • ลดภาระการทำงานของระบบเซิฟเวอร์ที่มีการใช้งานอย่างหนัก ทำให้เร็วขึ้นกว่าเดิม และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
  • ควบคุม ติดตาม และปรับแต่งการกระจายงานได้อย่างอิสระ
  • ป้องกันปัญหาเรื่อง Fail Over สามาร ถกระจายงานไปยังอีกที่หนึ่ง พร้อมทั้งทำแบ็คอัพได้
  • ป้องกันการโจมตีของเซิฟเวอร์จากผู้ไม่ประสงค์ดีจากภายนอก (Web Application Firewall: OWASP)
  • ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง
 

Warning: include(../_sitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /code/services/index.php on line 122

Warning: include(): Failed opening '../_sitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /code/services/index.php on line 122