Thunasup


E-FACTORING PLATFORM


ผู้ให้บริการระบบสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนบิลให้เป็นเงินสด

E-FACTORING PLATFORM คือ บริการสินเชื่อแฟคเตอริ่ง ที่ตอบสนองความสะดวกสบาย เรื่องการส่งเอกสาร โดยไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อแฟคตอริ่ง เพียงอัปโหลด ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Invoice)/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และเอกสารอื่นๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ท่านสามารถรับเงินได้ทันที ภายใน 24 ชม.

https://factoring.one.th