Thai Identities


ผู้ให้บริการในเรื่องของการพิสูจน์ยืนยันตัวตน

ระบบยืนยันตัวตนเพื่อใช้เป็นไอดีกลางเชื่อมต่อบริการออนไลน์สำหรับนิติบุคคล และคนไทยทุกคน เพื่อให้ประชาชน สามารถลงทะเบียนสร้าง ONE ID ได้ที่จุดเดียว สามารถนำ ID ไปใช้ได้หลากหลายระบบงาน ป้องกัน และปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับสากล

เว็บไซต์ : https://one.th