Smart Solution


AI

Artificial Intelligence

บริการ Infrastructure สำหรับวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว แม่นยำ ยิ่งขึ้น ลดขั้นตอน และระยะเวลาการจัดการข้อมูล ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ สามารถแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

CBaaS

Chatbot as a Service

ระบบโต้ตอบคำถามอัตโนมัติกับลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลเรื่องตัวผลิตภัณฑ์ และการบริการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว จากชุดคำถามที่พบได้บ่อย และยังสามารถโอนเข้าสู่ Call Center เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าได้อย่างราบรื่น และยังสามารถทำ Social Survey เพื่อวัด CSI Score ด้วยระบบ Chatbot as a Service ที่ INET Dell Cloud Smart Business ให้บริการ จึงช่วยทีมงานให้ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ธุรกิจของท่านไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาในการขายอีกต่อไป รองรับการใช้งานทั้งระบบ Facebook, Web Chat Messenger และ Line

ATaaS

Analytics as a Service

บริการซอฟท์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลเป็นกราฟในรูปแบบต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ที่สามารถอัปเดตข้อมูลได้แบบ Near Real-time ซึ่งจะช่วยให้ทีมฝ่ายบริหารสามารถมองเห็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น เพื่อวางแผนหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลา

  • วิเคราะห์วางแผนการขาย และการตลาด เพื่อประเมินช่องทางการจัดจำหน่าย
  • วิเคราะห์สินค้าที่ทำกำไร สูงสุด-ต่ำสุด เพื่อการวางแผนงานด้านการตลาด และการผลิต
  • วิเคราะห์การดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อการตัดสินใจด้านการลงทุนสำหรับผู้บริหาร
  • วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านการลงทุน เพื่อช่วยต่อการบริหารต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น
  • วิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง-จุดอ่อน เพื่อเป็นข้อมูลในการแข่งขันกับคู่แข่งได้

BDaaS

Big Data as a Service

Big Data คือการที่องค์กรมีการใช้งาน Data จากหลาย ๆ ส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็น Database ไฟล์ต่าง ๆ หรือจาก Social Media เป็นต้น จนทำให้มีขนาด และจำนวน Data มากมาย ส่งผลให้ส่วนงาน IT ต้องปวดหัวกับการนำ ข้อมูลไปบริหารจัดการใช้ Big Data และ Data Analytic จึงถูกพัฒนามาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำไปพัฒนาหรือ ต่อยอดสินค้าบริการต่าง ๆ ทั้งยังทำให้ง่ายต่อการบริหาร และจัดเก็บอีกด้วย

INET Smart Big Data ทางเลือกใหม่สำหรับองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ

บริการ Infrastructure สำหรับ Big Data Solution สำหรับวิเคราะห์ ประเมินผล และคาดการณ์ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความความน่าเชื่อถือได้มากกว่าใช้ประสบการณ์ของมนุษย์เพียงอย่างเดียว ช่วยให้ Data Science ทำงานง่าย มีเครื่องมือพร้อมใช้ในการวิเคราะห์ และประมวลผล รองรับทั้ง Hortonworks และ Cloudera

  • Fast : ความรวดเร็วในการเตรียมระบบที่มีพร้อมใช้ รวมทั้งติดตั้งตัว Hadoop Ecosystem พร้อมใช้งาน
  • Scalable : สามารถปรับขนาด เพิ่ม ลด Capacity สำหรับจัดเก็บได้ตามความต้องการตามที่ระบบรับรอง
  • Cost Saving : ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเกี่ยวกับการบริหารการจัดการค่าอุปกรณ์ และการ Maintenance โดยจ่ายค่าบริการตามการใช้งานจริง
  • Flexibility : รองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลาย Protocol รวมทั้งระบบอื่นที่ลูกค้าใช้งานอยู่แล้ว