Service One Solution


ผู้ให้บริการระบบบริหารงานไอทีเซอร์วิส

IT Service Management บริหารจัดการการรับแจ้งปัญหาที่มาจากช่องทางต่าง ๆ ในรูปแบบบริการ Ticket Number

S1 - IT Service Management to Simplified

 • รวบรวมปัญหา และคำถามจากทุกช่องทาง เช่น โทรศัพท์, อีเมล,หรือหน้าเว็บ ให้คุณบริหารการรับแจ้งปัญหาได้ในที่เดียว
 • ออกแบบให้รองรับกับมาตรฐาน ISO 20000
 • ระบบพร้อมใช้งาน โดยไม่ต้องทำการติดตั้ง Application ใด ๆให้ยุ่งยาก
 • ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์
 • วัดผลการให้บริการด้วย SLA (Service Level Agreement)
 • สามารถติดตามความคืบหน้าของปัญหาได้ด้วยตนเอง
 • สามารถกำหนดให้ระบบส่งต่อปัญหา และคำถาม ที่แจ้งเข้ามาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทันทีโดยอัตโนมัติ
 • Summary Dashboard แสดงข้อมูลสรุปสถาณการณ์ภาพรวมของปัญหา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
 • สามารถเก็บข้อมูลเป็นฐานความรู้ขององค์กรได้ (Knowledge Base)
 • ลงทุนด้วยงบประมาณเริ่มต้นที่ 60 บาทต่อวัน

ประโยชน์ของระบบ IT Service Management

 • เพิ่มคุณภาพการให้บริการ
 • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
 • สามารถนำข้อมูลปัญหาต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพื่อช่วยในการวางแผนค่าใช้จ่ายด้านไอทีที่สมเหตุสมผล
 • กำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
 • สามารถเก็บข้อมูลเป็นองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อใช้พัฒนาองค์กร
 • มีตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพในการให้บริการที่ชัดเจน และสามารถแสดงผลเป็นรายงานรวมทั้งจัดเก็บบันทึกได้