One Email


ผู้ให้บริการอีเมล

บริการ Email as a Service ที่ตอบโจทย์ทุกองค์กรด้วย Feature มาตรฐานสากลที่มีคุณภาพสูงสุด ดูแลโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอีเมลมากกว่า 20 ปี เพื่อองค์กรของคุณสามารถรับ - ส่ง อีเมลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สร้างเสริมความน่าเชื่อถือขององค์กร ประหยัดค่าใช้จ่าย ยืดหยุ่นตามการใช้งานจริง

เว็บไซต์ : http://www.one-email.co.th