One Authen


ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

การใช้เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ และมีประสิทธิภาพในการรับส่ง จัดเก็บ ตรวจสอบ ติดตามได้ดีกว่าแบบกระดาษ ทำให้เอกสารในการดำเนินการด้านธุรกิจต่าง ๆ มีความปลอดภัย (Confidential) มีความถูกต้อง (Integrity) และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง (Availability)

บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority)

บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบุคคลทั่วไป องค์กร เพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคล เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ และการใช้บริการภาครัฐของประชาชนทั่วไปให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานของประเทศไทย และระดับสากล

บริการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)

แพลตฟอร์มลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ และมีประสิทธิภาพในการรับส่ง จัดเก็บ ตรวจสอบ ติดตามได้ดีกว่าแบบกระดาษ