NEXPIE


ผู้ให้บริการ Platform IoT โดยคนไทยเพื่อคนไทย

NEXPIE ผู้เชี่ยวชาญและให้บริการด้าน Internet of Things (IoT) ให้บริการ Platform IoT โดยคนไทยเพื่อคนไทย โดยบริการต่าง ๆ จะเข้าไปช่วยในการสร้างระบบอันแข็งแกร่งให้เกิดขึ้น และใช้ได้จริง โดยประยุกต์ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ในวงการของเรา ดังนี้

บริการ IoT Platform

ระบบดูแลบริหารจัดการอุปกรณ์ IoT สำเร็จรูป เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและการดูแลรักษาระบบ

บริการให้คำปรึกษา

การปรับปรุง ปรับตัว ข้อควรปฏิบัติ เพื่อการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงระบบให้เป็น IoT

บริการปรับแต่งอุปกรณ์

พัฒนาโปรแกรม เพื่อเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน หรือฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ เข้ากับระบบ IoT

เว็บไซต์ : https://nexpie.com