Manage AI


ผสมผสาน AI เข้ากับธุรกิจหลากหลายรูปแบบ

เริ่มต้นธุรกิจของคุณด้วยการนำ AI เข้ามาผสมผสาน เพื่อสร้างความได้เปรียบ และความแตกต่างในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ ด้วยนวัตกรรม POWER-AI Infrastructure จาก IBM พร้อมกับผู้พัฒนาโปรแกรมที่จะมาออกแบบ Platform และ Software as a Service เพื่อผลักดันให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโต และแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างยั่งยืน

ระบบ AI Machine Learning

ทำการวิเคราะห์ภาพ วิดีโอ ต่าง ๆ ให้แม่นยำขึ้นมากกว่ามนุษย์ หรือ Data Unstructure ที่วิเคราะห์และแยกรายละเอียดในภาพได้แม่นยำและรวดเร็วตอบโจทย์ทุกภาคธุรกิจที่ต้องวิเคราะห์ภาพหรือวิดีโอ ตัวอย่างเช่น การนำ AI มาช่วยวิเคราะห์เพื่อตรวจจับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ (Fault Detection) โดย AI จะประมวลผลภาพถ่ายผลิตภัณฑ์จากกล้องในสายการผลิต เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่าน QC ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตได้มากถึง 50% มีความแม่นยำในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นถึง 90% และช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ลดระยะเวลาในการดำเนินการ