INTELLIGIST


ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Big Data

ผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้าน Big Data และ Data Analytics ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดให้กับองค์กรต่าง ๆ เริ่มต้นที่การเชื่อมต่อนำข้อมูลเข้าและออกอัตโนมัติ การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) วิเคราะห์คาดการณ์จากผลลัพธ์ของข้อมูล และสรุปผลออกมาเป็นรายงาน ด้วยความสามารถทั้งหมดที่กล่าวมานี้ บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด พร้อมที่จะเข้าไปช่วยพัฒนา เพื่อให้องค์กรสามารถ มุ่งเน้นไปที่การสร้างนวัตกรรมด้านข้อมูลหรือ ดึงความสามารถจากข้อมูลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำและสร้างแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

เว็บไซต์ : http://www.intelligist.co.th