INEXT broadband


ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารบรอดแบรนแบบครบวงจร

Broadband Service

การให้บริการ Broadband Internet ความเร็วสูง ผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง ( FTTX ) เพื่อให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพและความเร็วสูงสุด ดูแลโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้าน Internet ตลอด 24 ชั่วโมง

SpeedLive CDN

ระบบโครงข่ายของ Server ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง Website ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงผู้ใช้งานจากต่างประเทศ และใช้งานในระยะเวลาเดียวกัน

เว็บไซต์ : https://www.inext.co.th