Agrinno


ผู้ให้บริการด้าน Smart Farming Platform

การเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยสร้าง และเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น Smart Farming โดยให้บริการเป็น as a Service ไม่ต้องลงทุนเอง เพื่อเป็นตัวช่วยในการให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการแปลงเกษตรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นบนแปลงเกษตรเพื่อหาอัตราการเจริเติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีระบบการทำ Farm Scheduling Management อำนวยความสะดวกเกษตรกร ว่าเมื่อไหร่ควรให้น้ำ ให้ปุ๋ย เมื่อไหร่ควรทำอะไร เพื่อผลผลิตที่ดีที่สุด ระบบการตรวจจับปัญหาภายในแปลง เช่นการขาดน้ำ ขาดแร่ธาตุ หรือแมลงศัตรูพืช และยังเป็นการรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อส่งเสริมให้การใช้งาน Platform มีศักยภาพที่สูงที่สุด เพื่อผลผลิตที่ดีที่สุด