Thai CAC
   TH
News & Activities
News
 

โครงการ การจัดทำโปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs
(2017-06-02)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ สสว. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "การจัดทำโปรแกรมบัญชีสำหรับ SME" ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะพานิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทคริสตอลซอฟท์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทอินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพของ SME ให้มีศักยภาพและมีมาตรฐานสากล

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม เปิดเผยว่า ในวันนี้เป็นเรื่องการลงนามร่วมกันใน MOU กับหน่วยงานอีก 5 หน่วยงาน ซึ่งนำโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อจะเอาโปรแกรมบัญชีที่จัดทำขึ้นแบบง่ายๆ โดยบริษัทไอเน็ต ให้ SME เอาโปรแกรมเหล่านี้ไปใช้ได้โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก ดังนั้น สสว.ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตกลงกันไว้แล้วว่าจะจัดนักบัญชีที่มีคุณภาพเข้าไปช่วยทำบัญชีให้กับ SME เล็กๆที่มาเข้าโครงการของเราก็จะเอาโปรแกรมที่ได้รับแจกในวันนี้มาเป็นอุปกรณ์เครื่องมือใช้ ก็จะให้นักบัญชีสอนเพื่อที่จะได้ใช้ได้จริง

โดยโปรแกรมบัญชีสำหรับ SME นี้ จะรองรับการประกอบธุรกิจของ SME ได้ครบวงจรทั้งการจัดเก็บข้อมูลการจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี ตลอดจนการจัดเอกสารประกอบการลงบัญชี จึงเหมาะสมกับธุรกิจ SME ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อช่วยยกระดับให้กับธุรกิจและสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ SME ได้ทาง www.sme.go.th หรือ สสว call center 1301

 

«
 
©2018 Internet Thailand Public Company Limited