Thai CAC
   TH
News & Activities
CSR
 

ไอเน็ต บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วย ALS ในกิจกรรม ICE Bucket Challenge
(2014-12-12)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ไอเน็ต ร่วมบริจาคเงินจำนวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ให้แก่สถาบันประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย จากกิจกรรม ICE Bucket Challenge มอบเงินบริจาคเป็นกองทุนให้กับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนในการช่วยซื้ออุปกรณ์เรื่องช่วยหายใจ เมื่อเร็วๆนี้

«
 
©2019 Internet Thailand Public Company Limited
Privacy Policy