พาไปส่อง! กระบวนการทำงานของ Big Data

จากบทความก่อนหน้านี้ที่เราได้แนะนำให้รู้จักกันแล้วว่า Big Data คือ ชุดข้อมูลขนาดใหญ่มหาศาล แล้วทุกคนสงสัยหรือไหมว่าจะมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรบ้างในการรวบรวมข้อมูล นำมาวิเคราะห์ให้ตรงกับความต้องการของเราอย่างไร

โดย Big Data ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนสำคัญ ดังต่อไปนี้

  1. การรวบรวมข้อมูล Big Data

    ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป เช่น รูปภาพ วิดีโอ เสียง ข้อมูลที่มีนามสกุลไฟล์ต่างกันในรูปแบบของเทราไบต์ หรือเพธาไบต์ซึ่งเป็นหน่วยวัดขนาดของข้อมูลในคอมพิวเตอร์

  2. การจัดการข้อมูล Big Data

    ต้องทำการหาแหล่งที่อยู่ แยกการจัดเก็บข้อมูลเป็นประเภทตัวอย่างเช่น on premises หรือ on cloud ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความสะดวกในการใช้งาน แต่ในบางกรณีอาจจะต้องจัดเก็บข้อมูลไว้ใกล้กับแหล่งข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นสูง

  3. การวิเคราะห์

    เป็นการนำข้อมูลมาทำเป็นข้อสรุป พัฒนา และต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Artificial Intelligence (AI) , Machine Learning และ IoT