รู้หรือไม่ Data กับ Big Data แตกต่างกันอย่างไร ?

"Data" กับ "Big Data" แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งความเป็นจริงแล้วมีความหมายเหมือนกัน คือ ข้อมูล แต่แตกต่างกันที่ ขนาด ความหลากหลาย ความเร็ว และการวิเคราะห์หรือการประมวลผล ดังนี้

ขนาด

Data : ข้อมูลขนาดทั่วไป เช่น ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ เสียง วิดีโอ หรืออื่นๆ
Big Data : ข้อมูลขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อน ชอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ธรรมดาไม่สมารถรองรับข้อมูลได้

ความหลากหลาย

Data : เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง เช่น รายชื่อลูกค้า ผลการสอบ และยอดขายรายเดือน
Big Data : เป็นข้อมูลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกันของข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น ข้อมูลการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการใช้งานโซเชียลมีเดีย และข้อมูลจราจร

ความเร็ว

Data : เป็นข้อมูลที่มีการถูกบันทึกไว้ โดยไม่มีการเคลื่อนไหว
Big Data : เป็นข้อมูลที่ทันสมัย มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา (Real Time)

การวิเคราะห์หรือการประมวลผล

Data : สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานอย่างซอฟต์แวร์สำเร็จรูปหรือเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Big Data : ต้องใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่าง Machine Learning (ML) , Artificial Intelligence (AI) และDistributed Computing ใช้ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ