INET เคาะปันผล 0.116 บาท ตั้งเป้าปี 67 เติบโต 20%

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น(AGM) ประจำปี 2567 โดยมี คุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการบริษัท และ คุณวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไอเน็ต ฮอลล์ ชั้น IT อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา

ข้อมูลจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รายงานว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยผู้ถือหุ้นมีมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานในปี 2566 ในอัตรา 0.116 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 58 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

พร้อมแจกใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนจัดสรร 5 หุ้นต่อ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว