INET ร่วมมือกับ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ พัฒนาระบบ ID สู่ Digital Transformation

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ในการร่วมกันพัฒนา ID ฐานข้อมูลกลาง และ Digital Transformation เมื่อเช้าวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

โดยโครงการดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ในด้านผลผลิตสุกรแต่ละช่วงวัยของการเลี้ยงจนถึงช่วงออกผลผลิตของไทย ให้มีความถูกต้องครอบคลุม แม่นยำ และเชื่อถือได้ ไปจนถึงการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้นำไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารงานของสมาคมให้ดียิ่งขึ้น พร้อมอยู่บนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด