ไอเน็ตลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข

ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง สธ. และ INET ในการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน (Financial Data Hub) นำโดย นาย โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในช่วงบ่ายของวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน (Financial Data Hub) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล พร้อมกับผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานสุขภาพซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์ของข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการนำข้อมูลไปวางแผนและกำหนดนโยบายให้ชัดเจนตรงตามเป้าหมายต่อไป