ไอเน็ตลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในโครงการ พัฒนางานเข้าสู่ระบบดิจิทัล

โดยโครงการดังกล่าว INET ได้ร่วมมือพัฒนาระบบ Digital Transcript และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เกี่ยวข้องในการรับรองเอกสารดิจิทัลต่าง ๆ ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา รวมถึงบุคลากรของ มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เช่น ระบบการขอออกใบรับรองการศึกษาดิจิทัลให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ลดความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเอกสาร ทั้งยังมอบประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งานสำหรับการติดต่องานกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอออกใบรับรองฯ และการนำไปประกอบการใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ กับบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอื่นๆที่รองรับการใช้งานใบรับรองต่อไป