ไอเน็ตได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับนายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ในโครงการพัฒนา ID ของ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย Platform ฐานข้อมูลกลาง และ Digital Transformation

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบ Digital ID ในการยืนยันตัวตน พัฒนาฐานข้อมูลกลางให้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องครอบคลุม แม่นยำ เชื่อถือได้ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย ที่มีการแบ่งชั้นความลับการเข้าถึงข้อมูล การสำรองและกู้คืนข้อมูล เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร และทำธุรกรรมต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น