ไอเน็ตลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ในโครงการพัฒนา ID ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ Platform ฐานข้อมูลกลาง และ Digital Transformation

โดยโครงการดังกล่าว INET ได้ร่วมมือพัฒนาการบริหารกิจการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้ก้าวไปสู่ Digital Transformation ในการร่วมกันพัฒนาระบบ Digital ID ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในการระบุตัวตน และการยืนยันตัวตน รวมไปถึงการร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลกลางของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาด เพิ่มความปลอดภัย และมอบประสบการณ์ที่ดีของสมาชิกในการติดต่องานกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พร้อมทั้งจัดทำระบบ Job matching เพื่อจับคู่ระหว่างแพทย์แผนไทย นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยอื่นๆ รวมถึงประชาชน กับคลินิก สถานพยาบาลต่างๆ ที่ต้องการรับเข้าทำงาน หรือค้นหานักสังคมสงเคราะห์