ไอเน็ตเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสภาการแพทย์แผนไทย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ ดร.พท.ชณิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ในโครงการพัฒนา ID ของสภาการแพทย์แผนไทย Platform ฐานข้อมูลกลาง และ Digital Transformation

โดยโครงการดังกล่าว INET ได้ร่วมมือพัฒนาการบริหารกิจการสภาการแพทย์แผนไทยให้ก้าวไปสู่ Digital Transformation ในการร่วมกันพัฒนาระบบ Digital ID ของสภาการแพทย์แผนไทย และนักศึกษาการแพทย์แผนไทย ในการระบุตัวตน และการยืนยันตัวตน?และร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลกลางของสภาการแพทย์แผนไทย ให้มีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด เพิ่มประสบการณ์ที่ดีของสมาชิกในการติดต่องานกับสภาการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งจัดทำระบบ Job matching เพื่อจับคู่ระหว่างแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยอื่นๆ รวมถึงประชาชนกับคลินิก สถานพยาบาลต่างๆ ที่ต้องการรับเข้าทำงาน