ไอเน็ตเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสภาเทคนิคการแพทย์

วันที่ 23 มกราคม 2566 คุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับ สภาเทคนิคการแพทย์ โดยมี นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์ ตำแหน่ง นายกสภาเทคนิคการแพทย์เป็นผู้ร่วมลงนามในพิธี

ความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบริหารกิจการสภาเทคนิคการแพทย์ให้ไปสู่ Digital Transformation เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกกับสภาเทคนิคการแพทย์ ในการทำธุรกรรม การติดต่อสื่อสารต่างๆ อาทิเช่น การสมัครสมาชิก ชุดสิทธิประโยชน์ การขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การต่ออายุใบอนุญาต การแจ้งข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะช่วยยกระดับฐานข้อมูลกลางของสภาเทคนิคการแพทย์ให้มีความถูกต้อง ครอบคลุม แม่นยำ เชื่อถือได้ มีระบบรักษาความปลอดภัย มีการแบ่งชั้นความลับและการเข้าถึงข้อมูล การสำรองและกู้คืนข้อมูล เพื่อนำไปสู่ระบบการบริหารงานของสภาเทคนิคการแพทย์ การพัฒนาและวางแผนกำลังคน เพื่อประกอบการตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน