INET ได้รับการใบประกาศเกียรติคุณจากรพ.เพชรบูรณ์

INET ได้รับการใบประกาศเกียรติคุณ สืบเนื่องจากการที่ได้เข้าร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือและแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ของรพ. เพชรบูรณ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา