ไอเน็ตรับรางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION

คุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION ประจำปี 2564 ประเภท CUSTOMER EXPERIENCE ดีเด่น จากโครงการ ?E-tax Invoice Service Provider ให้บริการใบเสร็จใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์? ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการพิจารณาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เป็นผู้ร่วมจัดงานนี้

รางวัลที่ได้รับแสดงถึงการเป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนองค์กร และภาคธุรกิจให้สามารถก้าวข้ามผ่าน Digital Disruption ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล