INET และ ม.เชียงใหม่ จับมือกันพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี

คุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ และคุณวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงการเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาและบุคลากร

การร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีของทั้ง 2 องค์กร ผ่านความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของ INET ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจรและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาที่ต้องการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาและบุคลากร โดยการเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยกับโลกปัจจุบันอยู่เสมอ