ประกาศ แจ้งการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี เพื่อรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สืบเนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการแพร่อย่างรวดเร็วหลายประเทศทั่วโลกนั้น บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ?บริษัทฯ? ในฐานะผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจของลูกค้า ให้สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรการป้องกันต่าง ๆ ในการวางแผน BCP (Business Continuity Planning) ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการต่อเนื่องดังนี้

  1. บริษัทฯ สามารถให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ (Infrastructure) อาทิ บริการ Cloud, Internet และ Data Center ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องแบบ 24 x 7

  2. บริษัท ฯ จัดให้มีทีมวิศวกรดูแลระบบงานทั้งที่ทำงาน Onsite และทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ของผู้ปฏิบัติงาน และมีการแบ่งทีมปฏิบัติงานดูแลระบบต่าง ๆ เป็น 2 ทีม เมื่อเกิด สถานการณ์ฉุกเฉินที่ทีมใดทีมหนึ่งปฏิบัติงานไม่ได้ อีกทีมจะสามารถปฏิบัติแทนกันได้ทันที

  3. บริษัทฯ มีมาตรการเรื่องการดูแลพนักงาน โดยให้งดการเดินทางออกนอกประเทศทุกกรณี และประกาศให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเข้าถึง พื้นที่ชุมชนแออัดหรือพื้นที่เสี่ยงตามที่รัฐบาลประกาศ หากมีความจำเป็นต้องเดินทางในพื้นที่เสี่ยง พนักงานบริษัทฯ จะต้องกักกันตนเองเพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน และจะต้องปฎิบัติตามมาตรการของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด

  4. บริษัทฯ มีมาตรการต่อ ลูกค้า บริษัทคู่ค้า รวมถึงผู้มาติดต่อ โดยบริษัทฯ มีจุดคัดกรองที่จุดทางเข้าชั้น IT และชั้น 10 เพื่อเฝ้าระวัง คัดกรอง เพื่อป้องกันการระบาดที่อาจเกิดขึ้น โดยมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ ให้บริการ และในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบผู้มีความเสี่ยง มีไข้ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิการเข้าพื้นที่สำนักงาน และ Data Center โดยเด็ดขาด
  5. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินท่านสามารถติดต่อได้ที่ INET Call Center 02-257-7111 ตลอด 24 ชั่วโมง อีเมล์ noc@inet.co.th

จากมาตรการดังกล่าวของบริษัทฯ ข้างต้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่าบริษัทฯ ใส่ใจและทุ่มเทในการทำงาน เพื่อให้บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป และท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/INETClub และ www.inet.co.th

สุดท้ายนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการที่ให้ความไว้วางใจในบริการของบริษัทฯ เสมอมา

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)