Thai CAC
   TH
Careers
Apply Online
 

ไอเน็ตจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับสำหรับใช้ภายในเท่านั้น และจะติดต่อกลับไปตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้
สำหรับคนไทยขอให้กรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย ( * คือข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก)

ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
   
ตำแหน่งที่สมัคร *
เงินเดือนที่ต้องการ * บาท
   
ข้อมูลส่วนตัว
   
ชื่อ *
นาย
นาง
นางสาว
ชื่อ นามสกุล
รูปถ่าย
วัน เดือน ปี เกิด *
ส่วนสูง * ซ.ม.
น้ำหนัก * ก.ก.
สัญชาติ *
ศาสนา *
สถานภาพการสมรส * โสด สมรส และมีจำนวนบุตร คน
ที่อยู่ปัจจุบัน *
 
จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์ โทรสาร  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ *
อีเมล *
บัตรประชาชนเลขที่ *
  วันออกบัตร วันหมดอายุ
   
ประวัติการศึกษา
   
ระดับ สถานศึกษา จากปี ถึงปี วุฒิที่ได้รับและสาขาวิชาเอก เกรดเฉลี่ย
กิจกรรมระหว่างการศึกษา
   
ประวัติการทำงาน
   
ชื่อและสถานที่ตั้งบริษัท ตำแหน่ง เงินเดือน จาก ถึง งานที่รับผิดชอบ สาเหตุ
ที่ลาออก
เริ่มต้น สุดท้าย เดือน ปี เดือน ปี
   
ระบุตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และเงินเดือนปัจจุบัน
   
ทักษะ
 
   
  ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม/ภาษา/ระบบ ระดับ
   
  ความชำนาญทางภาษา การพูด การอ่าน การเขียน
   
  มีใบขับขี่ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์
  มีพาหนะเป็นของตัวเอง รถยนต์ มอเตอร์ไซค์
   
 
   
 
 
©2018 Internet Thailand Public Company Limited