Thai CAC
   EN
Careers
How to Apply
 

ที่ไอเน็ตเราประกอบกิจการในลักษณะที่ใช้ความรู้ มาเปลี่ยนเป็นโอกาสทางธุรกิจ เราจึงเชื่อมั่นว่า บุคลากร คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของงานให้บริการ ไอเน็ตจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรของเราทุกคน เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ที่ไอเน็ตเราใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของบุคลากร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำงานร่วมกันเคารพศักดิ์ศรีของกันและกัน เราเชื่อในด้านความเสมอภาค ซึ่งบริษัทจะเติบโตรุ่งเรืองไปพร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้าและหัวใจสำคัญคือ พนักงาน

หากท่านสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

 1. สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งประวัติส่วนตัว พร้อมเอกสารต่างๆมาที่
   
   
  ส่วนทรัพยากรบุคคล
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
  1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น IT
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
   
   

  หลักฐานในการสมัครงาน มีดังนี้
  - รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
  - สำเนาวุฒิการศึกษา
  - สำเนาหนังสือผ่านการเกณฑ์ทหาร

 2. สมัครทางอีเมล์ [email protected]
 3. สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

ตำแหน่งงานว่าง

• Business Manager

หารายได้ใหม่และดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งดูแลรับผิดชอบและบริหารงานขายของงานโครงการต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว รับผิดชอบและประสานงานในโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงพัฒนาโครงการใหม่ๆเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และรายได้แก่ทีมและบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายการขายที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้


ลักษณะงาน
• รับผิดชอบยอดขาย และดูแลรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
• ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
• วางแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ใหม่ๆจากลูกค้าหรือบริหารข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เพื่อก่อให้เกิดรายได้
• เสนอบริการแก่ลูกค้าใหม่ และดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
• ดูแลรับผิดชอบและบริการงานขายของงานโครงการต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มีพื้นฐานให้สอดคล้อง กับการขยายตัวหรือปรับตัวของบริษัทฯ
• พัฒนาและรับผิดชอบโครงการต่างๆเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ รายได้แก่ทีมและบริษัทฯ
• วิเคราะห์และเสนอบริการของบริษัทฯต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม
• จัดทำเอกสารการขาย และใบงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอบริการต่างๆ
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมหาแนวทางแก้ไขบริการเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
• มุ่งหาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้ให้กับบริษัทฯ
• จัดทำรายงาน ติดตามความคืบหน้าสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในหน้าที่ที่รับผิดชอบ นำเสนอผู้บังคับบัญชา
• ปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรฐานขององค์กร
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
• วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรคอมพิวเตอรหรือสาขาอื่นๆเกี่ยวข้อง
• เพศขาย/หญิง อายุ 24-29 ปี
• มีประสบการณ์ด้านงานขายธุรกิจ IT อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
• มีความสามารถในการขาย ทักษะการเจรจาต่อรอง
• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
• มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ
• มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม  MS Office
• มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการ (Windows)
• มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ต
• มีทักษะในการอ่าน เขียน พูด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษดี

• Business Analyst

ลักษณะงาน
•วิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์การลงทุน สรุปและจัดทำเป็นรายงานเสนอผู้บริหาร
•ร่วมกำหนดกลยุทธ์ และแผนงานประจำปีองค์กร
•ร่วมพัฒนาธุรกิจ และศึกษาโอกาสธุรกิจใหม่
•วิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจ
•ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทฯ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
•ปริญญาตรี-ปริญญาโท ด้าน MBA, Fanance จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
•ประสบการณ์ด้าน Business Analyst อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
•สามารถวิเคราะห์งบการเงิน,วิเคราะห์ธุรกิจ และการนำเสนอ
•สามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา (TimeLine) และทำงานอย่าง Proactive
•มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข สถิติ และการคิดเชิงวิเคราะห์
•แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
•มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
•มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ
•มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม� MS Office
•มีทักษะในการอ่าน เขียน พูด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษดี

• Business Trainee

ศึกษาการให้บริการของบริษัทฯ  และพัฒนาทักษะด้านบริหารงานขายให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร  สร้างฐานลูกค้าใหม่ และวิเคราะห์ความต้องการซื้อของลูกค้า


ลักษณะงาน
• สร้างฐานลูกค้าใหม่ วิเคราะห์และเสนอบริการของบริษัทฯต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม
• จัดทำเอกสารการขาย และใบงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอบริการต่างๆ
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมหาแนวทางแก้ไขบริการเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
• มุ่งหาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้ให้กับบริษัทฯ
• จัดทำรายงาน ติดตามความคืบหน้าสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในหน้าที่ที่รับผิดชอบ นำเสนอผู้บังคับบัญชา
• (Knowledge culture)  ศึกษาการให้บริการของบริษัทฯ  และพัฒนาทักษะด้านบริหารงานขาย
 ในระยะเวลาที่รวดเร็วและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร


คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
• วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆเกี่ยวข้อง
• รับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้านงานขายธุรกิจออนไลน์เบื้องต้น
• มีความสามารถในการขาย ทักษะการเจรจาต่อรอง
• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
• มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ
• มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม  MS Office
• มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการ (Windows)
• มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ต
• มีทักษะในการอ่าน เขียน พูด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษดี

• Management Trainee
ลักษณะงาน
•มีส่วนร่วมในการเรียนรู้การบริหารจัดการนโยบายของบริษัทฯ 
•มีส่วนร่วมการปฏิบัติและการดำเนินงานที่มีความสำคัญในการทำงานที่เหมาะสมขององค์กรในโลกธุรกิจ
•มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสายงานธุรกิจ อาทิเช่น วิเคราะห์ความต้องการซื้อ-ขาย วางแผนทำงบประมาณผลิตภัณฑ์ให้บริการในโลกธุรกิจ 
•มีส่วนร่วมในงานวิเคราะห์งบประมาณ การลงทุน และผลิตภัณฑ์การให้บริการในโลกธุรกิจ 
•รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล แบบจำลองงบประมาณการเงิน การลงทุน ของแต่ละโครงการ เพื่อนำเสนอให้กับทางผู้บังคับบัญชา
•(Knowledge Culture)  ศึกษาการให้บริการขององค์กร และพัฒนาทักษะด้านการวางแผน วิเคราะห์การลงทุน และธุรกิจขององค์กรร่วมกับผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
•วุฒิปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน สาขาการบัญชี 
•สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•รับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์งบการเงิน หรือ แผนธุรกิจองค์กร อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี
•มีความสามารถในการขาย ทักษะการเจรจาต่อรอง
•สามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา (TimeLine) และทำงานอย่าง Proactive
•มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข สถิติ และการคิดเชิงวิเคราะห์
•แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
•มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
•มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ
•มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม  MS Office  หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในงานเอกสาร
•มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการ (Windows)
•มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ต
•มีทักษะในการอ่าน เขียน พูด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษดี  

• Software Engineer Trainee

ลักษณะงาน
•พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย (Software Define Infrastructure, Network Monitoring tools, API)
•จัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาระบบ
•ปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องประสบการณ์ 0 – 2 ปี
•ความสามารถพิเศษ�� สามารถเขียนโปรแกรม Python, Web Backend, Web Frontend
•มีความรู้เรื่อง Windows server Linux
•มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Network พื้นฐาน
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

• Engineer Trainee

 วิศวกรให้การสนับสนุน  1st Level รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า ทางโทรศัพท์ และ E-mail ปฏิบัติงานในลักษณะ 24*7  เฝ้าระวังตรวจสอบระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ปัญหาของระบบ และดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น พร้อมทั้งดำเนินการสื่อสารให้ 2nd Level ทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขจนบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้าเป็นไปตาม SLA และสัญญาบริการ

ลักษณะงาน
• (Monitor Systems) เฝ้าระวังและตรวจสอบการให้บริการระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ ที่ผิดปกติ เมื่อได้รับแจ้งปัญหาให้ตรวจสอบสาเหตุของปัญหา  ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และ Configure อุปกรณ์ Server, ระบบ Virtualization ระบบ Backup และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เบื้องต้น
• (Troubleshoot Problems) แจ้งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านไอที แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ Server, ระบบ Virtualization ระบบ Backup และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เบื้องต้นอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งดำเนินการสื่อสารให้ 2nd Level  และผู้เกี่ยวข้องทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขจนบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า
• (Track all Issues & Report Incidents) ติดตามรายงานผลการแก้ไขของเหตุการณ์นั้น พร้อมทั้งสรุปรางานให้ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ จนปัญหาหรือเหตุการณ์นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งบันทึกข้อร้องเรียน
• (Knowledge Culture)  ศึกษาการให้บริการของบริษัทฯ  และพัฒนาทักษะ ด้าน Network Engineer, System Engineer ให้อยู่ในระดับ 2nd Level  ในระยะเวลาที่รวดเร็วและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร


คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ./วศบ.สาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• รับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้าน Network Engineer, System Engineer เบื้องต้น
• มีความรู้เรื่อง Windows sever Linux UNIX Platform / Solaris
• มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ Virtualization VMware, Hyper-V, Oracle VM
• มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Cloud-based ( Storage ), ( SAN Storage HP)
• มีความรู้และสามารถออกแบบ Cisco Network เบื้องต้นได้ (Router, Switch, VLAN, WAN, Wireless)
• สามารถทำงานงานเป็นกะได้ หรือ สับเปลี่ยนชั่วโมงทำงานได้เมื่อต้องการ
• สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันได้ และเตรียมพร้อม บุกเบิกและยินดีทำงานหนักได้
• มีความรู้สึกรับผิดชอบสูง  สามารถเดินทาง และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 

• Developer / Programmer ( 3 อัตรา )
Job Description:
- Responsible for design, programming, test and maintain Web application
- To ensure all tasks are completed in time and meet the necessary standards / procedure
- Respond to the user’s problem and convey solution
- Maintaining and supporting multiple projects and deadlines
- Understand business process in order to consult and improve system

Qualifications:
- Male or Female, Thai, age 24 - 35 years old
- Bachelor degree or higher in computer science, computer engineering, information technology or other related field
- 2 – 5 years solid experience in Web application development using Java, C#, VB, .Net, ASP, PHP and SQL
- Experience in Oracle database, MS SQL, MySQL, mongo DB will be an advantage is a plus
- Good analytical skill, problem solving and co-ordinating
- Ability to communicate effectively both Thai and English.
- Ability to adapt well in various work environments.
- Ability to work under pressure and in multi-tasking environment.
• System Enngineer ( 5 อัตรา )

ลักษณะงาน
•ดูแลระดับการให้บริการของลูกค้าให้เป็นไปตาม SLA และสัญญาบริการ
•ดูแลการติดตั้งระบบ Rack Server หรือ Blade Server ให้สำเร็จตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้
•ติดตั้งและ Configure ระบบปฏิบัติการ ระบบสำรองข้อมูล ระบบ Software Virtualization ระบบ Microsoft Cloud Platform
•แก้ไขปัญหาการใช้งาน ระบบปฏิบัติการ ระบบสำรองข้อมูล ระบบ Software Virtualization ระบบ Microsoft Cloud Platform
•สนับสนุนการให้บริการโดยภาพรวม และวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานในภาพรวมเชิง Capacity และ Utilization ได้
•ดูแล Resource System, Server และ Storage โดยภาพรวม
•สำรองข้อมูลรวมตามแผนที่หน่วยงานกำหนด
•ทำการซ่อมบำรุง ระบบ System Server และ Storage
•จัดทำรายงานการใช้ทรัพยากรของระบบงาน
•จัดทำ Change Control Management (CCM)
•จัดทำ Asset Management
•จัดทำ Configuration และเอกสาร
•นำเสนองานในลักษณะ Present ให้กับลูกค้า
•ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ./วศบ.สาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ Virtualization VMware, Hyper-V, Oracle VM
•มีความรู้เรื่อง Windows sever Linux UNIX Platform / Solaris
•ระบบ Cloud-based ( Storage ), ( SAN Storage HP)
•มีความรู้และสามารถออกแบบ Cisco Network เบื้องต้นได้ (Router, Switch, VLAN, WAN, Wireless, TCP/IP, Internet)
•สามารถทำงานงานเป็นกะได้ หรือ สับเปลี่ยนชั่วโมงทำงานได้เมื่อต้องการ
•สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันได้ และเตรียมพร้อม บุกเบิกและยินดีทำงานหนักได้
•มีความรู้สึกรับผิดชอบสูง  สามารถเดินทาง และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

• Network Engineer ประจำสำนักงานใหญ่ / ศูนย์จังหวัดสระบุรี ( 6 อัตรา )

ลักษณะงาน
•สนับสนุนการให้บริการของลูกค้าให้เป็นไปตาม SLA และสัญญาบริการ
•Configure อุปกรณ์ Network, Firewall, Load Balance, Storage, Antivirus, อุปกรณ์ Infrastructure ของระบบ Cloud และอุปกรณ์ทางด้าน Security
•แก้ไขปัญหาการใช้งาน Network, Firewall, Load Balance, Storage, Antivirus, อุปกรณ์ Infrastructure ของระบบ Cloud และอุปกรณ์ทางด้าน Security
•สนับสนุนการให้บริการโดยภาพรวม และวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานในภาพรวมเชิง Capacity และ Utilization ได้
•ควบคุมการซ่อมบำรุงระบบ Infrastructure
•จัดทำ Change Control Management (CCM)
•จัดทำข้อมูล Assessment ระบบตามความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาออกแบบ Solution ในการให้บริการ
•จัดทำ Asset management รวบรวม Configuration ของอุปกรณ์ ออกแบบวิธีการสำรองข้อมูลของอุปกรณ์
•จัดทำคู่มือ/เอกสาร Configuration ขั้นตอนวิธีการทำงาน (Work Instructions)
•นำเสนอผลงาน  (Presentation) ให้กับลูกค้าได้


คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ./วศบ.สาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานด้าน Network / Firewall / Security อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
• มีความรู้และสามารถออกแบบ Cisco Network ขั้นสูง (Router, Switch, VLAN, WAN, Wireless, TCP/IP, Internet)
• สามารถทำงานงานเป็นกะได้ หรือ สับเปลี่ยนชั่วโมงทำงานได้เมื่อต้องการ
• สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันได้ และเตรียมพร้อม บุกเบิกและยินดีทำงานหนักได้
• มีความรู้สึกรับผิดชอบสูง  สามารถเดินทาง และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

• วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer) ประจำสำนักงานใหญ่ / ศูนย์จังหวัดสระบุรี ( 4 อัตรา )

ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าในพื้นที่ IDC� โดยทำการสนับสนุนบริการและดูแลปรับปรุงระบบ� Facilities ในการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย� เช่น� ระบบไฟฟ้า,UPS,Air,Generator,โทรศัพท์,Network� ภายใน IDC� และที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ� เพื่อให้สามารถทำงานได้ตลอดเวลา� โดยทำงานร่วมและสนับสนุนวิศวกรไฟฟ้า

ลักษณะงาน
•ติดตั้ง, แก้ไข, และ ยกเลิก ในการให้บริการแก่ลูกค้าตาม Sales Order
•ให้บริการก่อนและหลังการขาย แก่ลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัท รวมถึงงานแก้ไข, ป้องกัน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการใช้งานของลูกค้า
•วางแผน, วิเคราะห์, ปรับปรุง ระบบ facilities และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมบริการแก่ลูกค้าตลอดเวลา
•เฝ้าคอยระวังดูแลระบบ Facilities ให้กับลูกค้า และทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบในกรณีที่เกิดปัญหา
•ติดตามงานในส่วนของ Tickets , Incidentที่เกี่ยวกับ Data Center ให้ลุล่วง
•ดูแลและบำรุงรักษาระบบ Facilities ให้มีการ MA อย่างสม่ำเสมอตาม Planเพื่อให้บริการและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
•เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนางานปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
•สนับสนุนงานดูแลมาตรฐานการบริการต่างๆ ตามที่บริษัทรับรอง
•สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือระหว่างกลุ่มงานสายงานวิศวกรรมและบริการ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
•ปฏิบัติงานภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
•ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท


คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
•ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรไฟฟ้า, ไฟฟ้าสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้ากำลัง หรือ IDC อย่างน้อย�2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
•มีความรู้ด้าน Computer� Network, TCP/IP, Internet พื้นฐาน
•สามารถเดินทาง และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
•สามารถทำงานงานเป็นกะได้ หรือ สับเปลี่ยนชั่วโมงทำงานได้เมื่อต้องการ
•สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันได้ และเตรียมพร้อม บุกเบิกและยินดีทำงานหนักได้
•มีทักษะในการวิเคราะห์ ติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลและเจรจาสูง
•มีความรู้สึกรับผิดชอบสูง
•สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันได้
•สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานใหญ่ / ศูนย์จังหวัดสระบุรี ( 10 อัตรา )

ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าในพื้นที่ IDC  โดยทำการสนับสนุนบริการและดูแลปรับปรุงระบบ  Facilities ในการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย  เช่น  ระบบไฟฟ้า,UPS,Air,Generator,โทรศัพท์,Network  ภายใน IDC  และที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้สามารถทำงานได้ตลอดเวลา  โดยทำงานร่วมและสนับสนุนวิศวกรไฟฟ้า

ลักษณะงาน
•ติดตั้ง, แก้ไข, และ ยกเลิก ในการให้บริการแก่ลูกค้าตาม Sales Order
•ให้บริการก่อนและหลังการขาย แก่ลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัท รวมถึงงานแก้ไข, ป้องกัน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการใช้งานของลูกค้า
•วางแผน, วิเคราะห์, ปรับปรุง ระบบ facilities และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมบริการแก่ลูกค้าตลอดเวลา
•เฝ้าคอยระวังดูแลระบบ Facilities ให้กับลูกค้า และทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบในกรณีที่เกิดปัญหา
•ติดตามงานในส่วนของ Tickets , Incidentที่เกี่ยวกับ Data Center ให้ลุล่วง
•ดูแลและบำรุงรักษาระบบ Facilities ให้มีการ MA อย่างสม่ำเสมอตาม Planเพื่อให้บริการและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
•เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนางานปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
•สนับสนุนงานดูแลมาตรฐานการบริการต่างๆ ตามที่บริษัทรับรอง
•สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือระหว่างกลุ่มงานสายงานวิศวกรรมและบริการ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
•ปฏิบัติงานภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
•ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท


คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
•ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรไฟฟ้า, ไฟฟ้าสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•รับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้าน Electrical Engineer เบื้องต้น
•มีความรู้ด้าน Computer  Network, TCP/IP, Internet พื้นฐาน
•สามารถเดินทาง และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
•สามารถทำงานงานเป็นกะได้ หรือ สับเปลี่ยนชั่วโมงทำงานได้เมื่อต้องการ
•สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันได้ และเตรียมพร้อม บุกเบิกและยินดีทำงานหนักได้
•มีทักษะในการวิเคราะห์ ติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลและเจรจาสูง
•มีความรู้สึกรับผิดชอบสูง
•สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันได้
•สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เลขานุการบริษัท / เจ้าหน้าที่ประสานงานเลขานุการบริษัท ( 1 อัตรา )

ลักษณะงาน
•จัดเตรียมแผนการประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประชุมผู้ถือหุ้น เตรียมวาระที่เหมาะสม 
•นัดหมายผู้เกี่ยวข้อง หารือวาระ พัฒนาเอกสาร เพื่อการประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น 
•ประสานงานกับหน่วยงาน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) , สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
•จัดทำรายงาน 56-1  Annual Report  เอกสารอื่นๆ  เช่น SET Portal, share Subscription ให้ทันการณ์
•ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ และ ผู้บริหาร


คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
•เพศ หญิง  ชาย
•อายุไม่เกิน 23 - 27 ปี
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจบัณฑิต อักษรศาสตร์บัณฑิต ศิลปศาสตร์บัณฑิต หรือที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 ปี หรือที่เกี่ยวข้อง
•สามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา (Time Line) และทำงานอย่าง Proactive
•มีความสามารถในการเก็บความลับของผู้บังคับบัญชาและองค์กร
•มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี
•มีวินัย ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
•มีการวางแผนงาน และการตัดสินใจที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
•มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารการถ่ายทอด ได้อย่างดี
•มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข สถิติ และการคิดเชิงวิเคราะห์

• เจ้าหน้าที่จัดซ์้อ ( 1 อัตรา )
ลักษณะงาน
•ดูแลจัดทำเอกสาร ใบสั่งซื้อ, ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการซื้อสินค้าและบริการ
ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติและกฏระเบียบของบริษัทฯ
•ดูแลจัดทำเอกสารการขอจัดทำสัญญาซื้อขาย กับหน่วยงานกฏหมาย และประสานงานกับผู้ขาย
•ติดตามใบตรวจรับสินค้า กับผู้ขาย และหน่วยงานต่างๆที่เกียวข้องกับการตรวจรับ รวมถึงประสานงานการตรวจรับสินค้า
 ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมกรารตรวจรับของบริษัทฯ
•ติดตามการสั่งซื้อ และการจัดส่งสินค้าจากผู้ขาย ให้คุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
•จัดทำรายงาน รายวัน และรายสัปดาห์ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา
•สนับสนุนข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการ (Management System)  ให้กับทีมจัดซื้อและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
•ปฏิบัติหน้าที่ๆได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
•ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
•ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
•มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี
•สามารถใช้โปรแกรมระบบบัญชี Navision 
•เรียนรู้เทคนิคในการเจรจาต่อรอง
•สามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา (Time Line) และทำงานอย่าง Proactive
•มีความสามารถในการเก็บความลับของผู้บังคับบัญชาและองค์กร
•มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี
•มีวินัย  ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า        
•มีการวางแผนงาน และการตัดสินใจที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
•มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารการถ่ายทอด ได้อย่างดี
•มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข สถิติ และการคิดเชิงวิเคราะห์
•มีความละเอียดรอบคอบ  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ตรงต่อเวลา  มีความซื่อสัตย์                                  

• เจ้าหน้าที่บริหารต้นทุน (Cost Engineer) ( 2 อัตรา )

ลักษณะงาน
•รวบรวม, ติดตาม, และปรับปรุง ข้อมูลต้นทุนของบริการให้สอดคล้องกับนโยบายต้นทุนของบริษัทฯ และคงความสามารถทางด้านการแข่งขันเพื่อบรรลุเป้าหมายทางด้านผลกำไรของบริษัทฯ
•ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่าย Pre-sales และฝ่ายขาย เพื่อได้เอกสาร รายการวัตถุดิบ (Bill of Material, “BOM”)
•นำมาคำนวณต้นทุนของบริการให้ฝ่ายขายใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการเสนอขายบริการแก่ลูกค้า
•บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายทางวิศวกรรมของบริษัทฯอย่างถูกต้องและประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น บัญชี จัดซื้อ วิศวกรรม
•จัดทำรายงานเสนอให้กับผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
•รักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
•สนับสนุนข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการ (Management System) ให้กับทีมจัดซื้อและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
•ปฏิบัติหน้าที่ๆได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
•ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
•ปริญญาตรี-โท� ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้านบริหารต้นทุนอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
•อายุไม่เกิน� 26� ปี
•มีความสามารถในทักษะการเจรจาต่อรอง
•สามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา (TimeLine) และทำงานอย่าง Proactive
•มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข สถิติ และการคิดเชิงวิเคราะห์
•แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
•มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
•มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ
•มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม� MS Officeหรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในงานเอกสาร
•มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการ (Windows)
•มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ต
•มีทักษะในการอ่าน เขียน พูด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษดี

• เจ้าหน้าที่บัญชี ( 1 อัตรา )

ลักษณะงาน
•จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1
•จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
•บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
•จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
•บันทึกบัญชีสำหรับกาจัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
•ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว
•จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ
•จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
•จัดทำ Invoice ขายในประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
•บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
•สรุปยอดขายสาขาประจำวันและประจำเดือน
•สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ ประจำสัปดาห์
•จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
•จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
•ปฏิบัติงานอื่นๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและอยู่ในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
•อายุ 23-26 ปี
•ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
•มีทักษะในการเจราต่อรอง การจัดเก็บหนี้กับลูกหนี้ได้
•มีประสบการณ์ด้านการบริหารลูกหนี้ และจัดเก็บหนี้ (A/R)�
•มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี
•สามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา (TimeLine) และทำงานอย่าง Proactive
•มีวินัย �ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า � � � �
•มีการวางแผนงาน และการตัดสินใจที่ดี
•มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารการถ่ายทอด ได้อย่างดี
•มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข สถิติ และการคิดเชิงวิเคราะห์
•มีความละเอียดรอบคอบ �มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี �ตรงต่อเวลา � � � � � � � � � � � •มีความซื่อสัตย์ และเก็บรักษาความลับได้ดี
• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 2 อัตรา ) ประจำสักนักงานใหญ่ / ศูนย์จังหวัดสระบุรี
ลักษณะงาน
•ดำเนินการดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ ให้แก่พนักงานภายในแผนกหรือฝ่ายต่างๆ
•ดำเนินการจัดสรรงานด้านจดหมายให้กับ Messenger อย่างมีประสิทธิภาพ�
•ดำเนินการตรวจสอบและสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในบริษัทให้เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนพนักงาน
•จัดทำงานทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนกุญเเจ และพื้นที่จอดรถให้เป็นปัจจุบัน
•ดำเนินการคีย์ข้อมูลรับเข้าสินค้า และ การเบิกสินค้าในระบบ ของบริษัท ประจำวัน�
•ดำเนินการเบิก-จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน �นับสต๊อกประจำเดือน �สรุปรายงานสต๊อกประจำเดือน
•ดำเนินการตรวจสอบ สภาพเครื่องใช้ และอุปกรณ์สำนักงานที่เป็นของบริษัทฯ ให้พร้อมใช้งาน
•ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์สำนักงานงาน ตามพนักงานแจ้งให้ทราบ
•ดำเนินการกิจกรรม 5ส. และสื่อสารความรู้ความเข้าใจ ภายในบริษัทฯ�
•จัดทำรายงานสรุปในงานธุรการประจำเดือนเเละสรุปสิ้นปี
•ปฏิบัติงานตามนโยบายและระบบบริหารจัดการ (Management System) ตามขอบเขตของบริษัท
•ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท
•ปฏิบัติงานอื่นๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและอยู่ในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
•ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ และบริหารงานทั่วไปอย่างน้อย 1-3 ปี
•มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี
•สามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา (TimeLine) และทำงานอย่าง Proactive
•มีวินัย �ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า � � � �
•มีการวางแผนงาน และการตัดสินใจที่ดี
•มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารการถ่ายทอด ได้อย่างดี
•มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข สถิติ และการคิดเชิงวิเคราะห์
•มีความละเอียดรอบคอบ �มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี �ตรงต่อเวลา � � � � � � � � � � � � � � � � � �
•มีความซื่อสัตย์ และเก็บรักษาความลับได้ดี
• เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

ลักษณะงาน
•ช่วยเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินประสานงาน การวางบิล และรับเช็คกับลูกค้า ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ เช็ค และเอกสารประกอบอื่นๆ รวมถึงจัดส่งใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า
•ออกใบเสร็จรับเงิน และเอกสารต่างๆ
•รับผิดชอบ Bank ststement รายวัน
•ติดตามงาน และรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชา
•ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
•ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
•ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี / การเงิน หรือ เศรษฐศาสตร์
•มีประสบการณ์ด้านการเงินอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
•มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี
•มีความรู้ด้านการลงทุนทั้งตราสารหนี้ และ หุ้น
•มีวินัย� ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
•มีการวางแผนงาน และการตัดสินใจที่ดี
•มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารการถ่ายทอด ได้อย่างดี
•มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข สถิติ และการคิดเชิงวิเคราะห์
•มีความละเอียดรอบคอบ� มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี� ตรงต่อเวลา

• เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ลักษณะงาน
•ดำเนินการ จัดทำข้อมูล   Payroll พนักงานตั้งแต่  100  คนขึ้นไป
•จัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล ฐานข้อมูลพนักงาน (HRIS) อาทิเช่น Time Attendance Modul, Welfare Module, Payroll Module
•จัดทำรายงานสรุป คำนวณ OT ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ
•ปฏิบัติงานอื่นๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและอยู่ในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้


คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
•เพศหญิงหรือเพศชาย 
•อายุไม่เกิน 29 ปี
•จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms Office (Excel) ได้อย่างคล่องแคล่ว
•มีประสบการณ์ทำงานด้าน payroll อย่างน้อย 1 ปีขึ้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา (TimeLine) และทำงานอย่าง Proactive
•มีความสามารถในการเก็บความลับของผู้บังคับบัญชาและองค์กร
•มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี
•มีวินัย  ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า        
•มีการวางแผนงาน และการตัดสินใจที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
•มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารการถ่ายทอด ได้อย่างดี
•มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข สถิติ และการคิดเชิงวิเคราะห์
•มีความละเอียดรอบคอบ  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ตรงต่อเวลา    
• เจ้าหน้าที่ Call Center ( 10 อัตรา )

ลักษณะงาน

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์
 • ดูแลเและให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า (โปรแกรมบัญชี)
 • ประสานงานกับบุคลากรภายในองค์กร 
 • จัดทำเอกสารตามทีได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • เพศหญิง/เพศชาย อายุ 20-25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
 • รักงานบริการ มีน้ำเสียงนุ่มนวล ชัดเจน
 • มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถจัดทำงานด้านเอกสารได้ดี
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี
 • มีวินัย  ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีการวางแผนงาน และการตัดสินใจที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารการถ่ายทอด ได้อย่างดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข สถิติ และการคิดเชิงวิเคราะห์
 • มีความละเอียดรอบคอบ  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ตรงต่อเวลา 
• นักศึกษาฝึกงาน

สำหรับนักศึกษาที่สนใจฝึกงาน
ส่งอีเมลแนะนำตัวเองมาที่ [email protected]

 
©2019 Internet Thailand Public Company Limited
Privacy Policy