Benefits


ค่ารักษาพยาบาล

สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทจึงมีค่ารักษาพยาบาลให้พนักงานสามารถเบิกได้ตามที่บริษัทกำหนด รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โดยครอบคลุมถึง

 • ค่าบำบัดโรค (รวมถึงค่าคลอดบุตร)
 • ค่าห้อง และค่าอาหาร
 • ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

ค่าวัคซีน

เพื่อเป็นการป้องกันในกรณีที่อาจเกิดการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึ่งพนักงานสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามที่บริษัทกำหนด

ค่าทำหมัน

พนักงานที่ประสงค์จะคุมกำเนิดด้วยวิธีการทำหมัน สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามที่บริษัทกำหนด และสามารถลาหยุดงานเพื่อการทำหมันได้ตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนด

ค่ารักษาโรคฟัน และเหงือก

ในกรณี ถอนฟัน อุดฟัน การรักษารากฟัน การขูดหินปูน การรักษาเหงือกอักเสบ พนักงานสามารถใช้สิทธิในการเบิกค่ารักษาโรคฟันและเหงือกได้ตามที่บริษัทกำหนด

การตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน โดยมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม หรือหากพนักงานต้องการตรวจสุขภาพประจำปีเอง ก็สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพได้ตามที่บริษัทกำหนด

เงินรางวัลประจำปี

บริษัทมีการพิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี(โบนัส) เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของพนักงาน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ

กรณีที่มีกิจกรรมหรือเกิดเหตุการณ์สำคัญของพนักงาน บริษัทมีเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ในกรณีต่างๆ ดังนี้

 • กรณีสมรส
 • กรณีอุปสมบท
 • กรณีฌาปนกิจ
 • กรณีการเรียนภาษาต่างประเทศ
 • กรณีการเช่าที่พัก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานได้เก็บออมเงินไว้สำหรับการเกษียณอายุหรือลาออกจากงาน และได้รับสิทธิประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยมีอัตราการสะสมและสมทบเพิ่มขึ้นตามอายุงาน

กองทุนประกันสังคม

เป็นกองทุนเพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิต โดยช่วยเหลือพนักงานในกรณี เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน

กองทุนเงินทดแทน

เป็นกองทุนสำหรับพนักงาน ในกรณีที่เจ็บป่วย หรือประสบอันตราย ทุพพลภาพ สูญหาย หรือ เสียชีวิต อันเนื่องมาจากการทำงาน

กองทุนส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการของพนักงาน ซึ่งมีตัวแทนของพนักงานเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการ

การประกันชีวิต – อุบัติเหตุกลุ่ม

บริษัทได้ทำประกันชีวิต-อุบัติเหตุกลุ่ม ให้กับพนักงาน โดยได้รับความคุ้มครองในกรณี เสียชีวิต อุบัติเหตุ และทุพพลภาพ ตลอด 24 ช.ม.

ห้องสมุด

บริษัทเห็นถึงความสำคัญของความรู้ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลการ จึงได้จัดห้องสมุดให้บริการแก่พนักงานทั้งภาษาไทยและต่างประเทศจำนวนมาก ให้พนักงานยืมไปศึกษาหาความรู้โดยผ่านระบบออนไลน์

สิทธิในการกู้ยืมเงิน

บริษัทมีข้อตกลงกับสถาบันการเงินหลายแห่งในการให้พนักงานใช้สิทธิกู้ยืมเงิน และสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยการกู้ยืมเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • การอุปโภคบริโภค
  สำหรับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามเงื่อนไขที่ บมจ. กสิกรไทย กำหนด
 • ซื้อที่อยู่อาศัย
  พนักงานสามารถกู้เงินได้ในวงเงินที่สูงและอัตราดอกเบี้ยต่ำ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์กำหนด

กิจกรรมสันทนาการ

บริษัทส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีการพบปะสังสรรค์ ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน และการออกกำลังกาย เช่น

 • ฟิตเนส / โยคะ / แอโรบิค / นั่งสมาธิ
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • กิจกรรมชมรมกีฬาต่างๆ เช่น กอล์ฟ โบว์ลิ่ง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เป็นต้น

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

 • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี สะสมได้สูงสุด 24 วัน
 • ลากิจ
 • ลาอุปสมบท / ลาเพื่อแสวงบุญตามศาสนาอิสลาม
 • ลาเพื่อการบำเพ็ญกุศลงานฌาปนกิจ