Thai CAC
   TH
About INET
Vision, Mission, Core Values
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ชั้นนำ มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

ภารกิจ (Mission)

 • มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยการนำเสนอบริการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ด้วยราคาเป็นธรรม
 • ดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
 • เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
เราใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ

คุณค่าหลัก (Core Value)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการในลักษณะที่ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนบนคุณค่าหลัก 4 ประการ ดังนี้

 1. นวัตกรรม (Innovation)
 2. เรายกย่องและรับฟังความคิดทุกความคิดเพื่อพัฒนาทางออกที่ดีขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น นวัตกรรมมีความหมายกว้างกว่าการสร้างสินค้าหรือบริการที่ดีขึ้น แต่ยังรวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจจนอยู่ในระดับที่น่าพอใจอีกด้วย นวัตกรรมเป็นหน้าที่ของบุคลากรของบริษัททุกคน

 3. ความเป็นกลาง (Neutral)
 4. เราเชื่อว่าบริษัทสามารถเติบโตเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร คู่ค้าและสังคมไทยโดยรวม บริษัทพยายามที่สุดที่จะประสานประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกด้าน

 5. ความกระตือรือร้น (Energetic)
 6. เราใช้ประโยชน์สูงสุดจากความหลากหลายทางประสบการณ์ของบุคลากร กิจการของบริษัทประสบความสำเร็จโดยการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทำงานทั้งร่วมกันและกับลูกค้า มีความตื่นตัวต่อความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา เพื่อตอบสนองกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกด้วยความรู้สึกกระตือรือล้น ทำงานตรงตามเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและทำให้มั่นใจว่า การดำเนินภารกิจของเราจะเสร็จอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราในปัจจุบันและในอนาคต

 7. ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้และการยึดมั่นในคุณธรรม (Trustworthy)
 8. บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจริยธรรม และเชื่อถือได้ตลอดเวลาในทุกกรณี บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องกับความไม่ถูกต้อง เราเชื่อว่าการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาก็สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความเป็นธรรมตามหลักของการแข่งขันเสรีซึ่งจะนำประโยชน์สู่ผู้บริโภค

 
©2019 Internet Thailand Public Company Limited
Privacy Policy