วิสัยทัศน์ (Vision)


เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีชั้นนำ มีความน่าเชื่อถือ โดยทำธุรกิจด้านนวัตกรรม พื้นฐานไอที เพื่อพัฒนาคนไอทีรุ่นต่อไป

ภารกิจ (Mission)

  • ดำเนินธุรกิจด้านนวัตกรรมพื้นฐานไอที ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
  • เรียนรู้และพัฒนาการให้บริการพื้นฐานผ่าน Platform ขนาดใหญ่เพื่อเกิด Eco System ภายในประเทศ
  • สร้างความสามารถในการแข่งขันของไทยโดยเชิญชวนลูกค้าให้นำข้อมูล กลับเข้าประเทศ เพื่อให้ตลาด Digitize เติบโตในประเทศอย่างยั่งยืน
  • เป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม ยึดหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง

คุณค่าหลัก (Core Value)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบ กิจการในลักษณะที่ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เปลี่ยนมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคง ที่ยั่งยืนบนคุณค่าหลัก 4 ประการ ดังนี้

นวัตกรรม (Innovation)

เรายกย่องและรับฟังความคิดทุกความคิด เพื่อพัฒนาทางออกที่ดีขึ้น และ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น นวัตกรรมมีความหมายกว้างกว่าการสร้างสินค้าหรือบริการที่ดีขึ้น แต่ยังรวม ไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจจนอยู่ในระดับที่น่าพอใจอีกด้วย นวัตกรรมเป็นหน้าที่ของบุคลากรของบริษัททุกคน

ความเป็นกลาง (Neutral)

เราเชื่อว่าบริษัทสามารถเติบโตเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรคู่ค้า และสังคมไทย โดยรวมบริษัทพยายามที่สุดที่จะประสานประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกด้าน

ความกระตือรือร้น (Energetic)

เราใช้ประโยชน์สูงสุดจากความหลากหลายทางประสบการณ์ของบุคลากร กิจการของบริษัทประสบความสำเร็จโดยการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานทั้งร่วมกันและกับลูกค้า มีความตื่นตัวต่อความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองกับลูกค้า ทั้งภายในและภายนอกด้วยความรู้สึกกระตือรือร้น ทำงานตรงตามเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และทำให้มั่นใจว่าการดำเนินภารกิจของเราจะเสร็จอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราในปัจจุบันและในอนาคต

ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้ และการยึดมั่นในคุณธรรม (Trustworthy)

บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจริยธรรม และเชื่อถือได้ตลอดเวลาในทุกกรณี บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องกับความไม่ถูกต้อง เราเชื่อว่าการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา ก็สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความเป็นธรรมตามหลักของการแข่งขันเสรีซึ่งจะนำประโยชน์สู่ผู้บริโภค