วิสัยทัศน์ (Vision)


เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีชั้นนำ มีความน่าเชื่อถือ
โดยทำธุรกิจด้านนวัตกรรมพื้นฐานไอที เพื่อพัฒนาคนไอทีรุ่นต่อไป

ภารกิจ (Mission)

  • เปลี่ยนนวัตกรรมด้านไอที ให้เป็นบริการแก่ลูกค้าองค์กรเพื่อพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
  • ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ลูกค้าคนไทยที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล
    ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย
  • ดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
  • เป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง

คุณค่าหลัก (Core Value)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบ กิจการในลักษณะที่ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เปลี่ยนมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคง ที่ยั่งยืนบนคุณค่าหลัก 4 ประการ ดังนี้

นวัตกรรม (Innovation)

เรายกย่องและรับฟังความคิดทุกความคิด เพื่อพัฒนาทางออก ที่ดีขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น นวัตกรรม มีความหมายกว้างกว่าการสร้างสินค้าหรือบริการที่ดีขึ้น แต่ยังรวม ไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจจนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ อีกด้วยนวัตกรรมเป็นหน้าที่ของบุคลากร ของบริษัททุกคน

ความเป็นกลาง (Neutral)

เราเชื่อว่าบริษัทสามารถเติบโตเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรคู่ค้า และสังคมไทย โดยรวม บริษัทพยายามที่สุดที่จะประสานประโยชน์ระหว่างผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องทุกด้าน

ความกระตือรือร้น (Energetic)

เราใช้ประโยชน์สูงสุดจากความหลากหลายทางประสบการณ์ ของบุคลากร กิจการของบริษัทประสบความสำเร็จโดยการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานทั้งร่วมกัน และกับลูกค้ามี ความตื่นตัวต่อความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองกับลูกค้า ทั้งภายในและภายนอกด้วยความรู้สึกกระตือรือร้น ทำงานตรงตาม เวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และทำให้มั่นใจว่าการดำเนินภารกิจ ของเราจะเสร็จอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าของเราในปัจจุบันและในอนาคต

ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้ และการยึดมั่นในคุณธรรม (Trustworthy)

บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจริยธรรม และเชื่อถือได้ตลอดเวลาในทุกกรณี บริษัท จะไม่เกี่ยวข้องกับความไม่ถูกต้อง เราเชื่อว่าการทำธุรกิจอย่างตรงไป ตรงมา ก็สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ บริษัทปฏิบัติต่อ คู่แข่งทางการค้าด้วยความเป็นธรรมตามหลักของการแข่งขันเสรีซึ่งจะนำประโยชน์สู่ผู้บริโภค